Podobny obraz

GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE

Ochraniew 63,  

98-220 Zduńska Wola

Tel: (43) 823-32-57

REGULAMIN PRZEDSZKOLA, OPŁATY

REGULAMIN  

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE

Na podstawie;   

Uchwały Rady Gminy Zduńska Wola,

Statutu Gminnego Przedszkola w Ochraniewie,

Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Ochraniewie

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

1. Przedszkole czynne jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

2. Organizację pobytu dzieci w przedszkolu określa  uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i programowe zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego: 

                                                        RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

Dla zapewnienia dzieciom pozytywnej i miłej atmosfery zabawy i poczucia bezpieczeństwa

oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu, prosimy wszystkich rodziców

o przestrzeganie przyjętego na pierwszym zebraniu ogólnym

w każdym nowym roku szkolnym

RAMOWEGO ROZKŁADU DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU. 

Za co bardzo dziękuje

Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola  w Ochraniewie

ZASADY  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA. 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice , prawni opiekunowie, osoby upoważnione do odbioru dziecka, zobowiązani są do poinformowania nauczyciela opiekującego się grupą o odbiorze dziecka przed wyjściem z przedszkola lub placu zabaw.
 3. Nauczyciel nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie będącej pod wpływem alkoholu, w takim przypadku powiadamia telefonicznie rodzica ,opiekuna, osobę upoważnioną do odbioru dziecka, w dalszej kolejności dyrektora, policję. Postępowanie to dotyczy również sytuacji nie odbierania dziecka z przedszkola po godzinach pracy placówki.

ZASADY POBIERANIA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA

1.  Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku opieki dydaktyczno-wychowawczej, bezpłatnej 5-godzinnej realizacji podstawy programowej,w godzinach od 8.00 do 13.00.

2.Odpłatność za usługi przedszkola  obliczana jest zgodnie z zobowiązaniem rodzica do odbierania dziecka z przedszkola, osobiście lub przez upoważnioną osobę, do zadeklarowanej  godziny. 

3. Koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu  zwanej dalej „dzienną stawką żywieniową”, ponoszą rodzice. Wysokość stawki żywieniowej, ustala dyrektor przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

4. Odpłatność dzienna za wyżywienie -stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowywania posiłków i może ulec podwyższeniu,obecnie wynosi 5 złotych.

5. Opłaty za posiłki w przedszkolu wynoszą:

Śniadanie--1 zł. 50 gr,          Obiad ----2 zł. 50 gr,         Podwieczorek--- 1 złoty.

6. Realizacja świadczeń ujętych w pkt. 5 odbywa się zgodnie z deklaracją rodziców i Ramowym  rozkładem dnia ustalonym Uchwałą Rady Pedagogiczneji Rady Rodziców.

7. Wysokość zobowiązania naliczana jest na koniec każdego miesiąca pobytu dziecka w przedszkolu  przez intendenta przedszkola i przekazywana rodzicom.

8.Rodzice zobowiązani są do wniesienia opłaty  za wyżywienie i ,,czesne’’ do 15 dnia każdego miesiąca  na konto Gminnego Przedszkola w Ochraniewie, numer konta:  62 1240 3305 1111 0010 2911 5087 z dopiskiem:  G. P. w Ochraniewie- imię i nazwisko dziecka,  miesiąc ……., rok…..…  opłata za żywienie zł……,  opłata za czesne zł……..I tak za miesiąc wrzesień danego roku , wpłaty dokonujemy do 15 października, za październik danego roku wpłaty dokonujemy do 15  listopada za listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku.

ZASADY OBLICZANIA OPŁATY ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA

1.  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie i czesne ulega zmniejszeniu.

2. Zmniejszenie opłaty w wysokości dziennej stawki żywieniowej- 5 zł za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu jest realizowane w miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

3. W przypadku nie uiszczenia opłat za okres 1 miesiąca, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności, placówka upoważniona jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nieuiszczonej należości powiększonej o odsetki.

4. Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu są bezpłatne. Prosimy rodziców o umożliwienie dzieciom uczestnictwa w tych zajęciach i punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola w dniach ich realizacji.

PRZESTRZEGANIE PRZYJĘTEGO REGULAMINU

PRZYCZYNI SIĘ DO

 TWORZENIA POZYTYWNEJ ATMOSFERY  WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA

I ZAPEWNI NAM POCZUCIE DOBREJ WSPÓŁPRACY

ZA CO PAŃSTWU DZIĘKUJE

Mariola Suwald

Dyrektor przedszkola

 

                                                                                                                                                               1. Opłaty za żywienie i czesne naliczane będą na podstawie  czasu pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanego przez Państwa we Wnioskach i Deklaracjach składanych podczas rekrutacji dzieci do przedszkola.

                                                                                                                                                               2. Opłatę za żywienie i czesne wpłacamy z dołu do 15 dnia każdego nowego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

                                                                                                                                                               3. Opłaty czesnego nie wpłacają rodzice dzieci sześcioletnich.

                                                                                                                                                               4. W przypadku nie uiszczenia opłat za okres 1 miesiąca, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności,  placówka upoważniona jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nieuiszczonej należności powiększonej o odsetki.

                                                                                                                                                               5. Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu  są bezpłatne.

                                                                                                                                                                Prosimy rodziców o umożliwienie dzieciom uczestnictwa w tych zajęciach

                                                                                                                                                                i punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola w dniach ich realizacjiPRZESTRZEGANIE PRZYJĘTEGO REGULAMINU