Podobny obraz

GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE

Ochraniew 63,  

98-220 Zduńska Wola

Tel: (43) 823-32-57

Zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola

Zarządzenie nr 500/2018

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 6 lutego 2018 roku

                                                              

w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 1.1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola, na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom gminnych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Wójt Gminy Zduńska Wola

                                                                                          /-/

                                                                               Henryk Staniucha

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 500/2018

z dnia 6 lutego 2018 r.

Wójta Gminy Zduńska Wola

 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

5.03.2018 r.- 31.03.2018 r.

15.05.2018 r.- 31.05.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

12.03.2018 r.- 6.04.2018 r.

14.05.2018 r.- 8.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

9.04.2018 r.

11.06.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

10.04.2018 r.- 13.04.2018 r.

12.06.2018 r.- 15.06.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.04.2018 r. do godz. 12.00

21.06.2018 r. do godz. 12.00

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 500/2018

z dnia 6 lutego 2018 r.

Wójta Gminy Zduńska Wola

 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,  do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych

1.03.2018 r.- 31.03.2018 r.

7.05.2018 r.- 18.05.2018 r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2018 r.- 31.03.2018 r.

7.05.2018 r.- 18.05.2018 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

3.04.2018 r. – 6.04.2018 r.

22.05.2018 r. – 25.05.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

9.04.2018 r.

29.05.2018 r.

5.

Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danek szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

10.04.2018 r.- 13.04.2018 r.

4.06.2018 r.- 7.06.2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.04.2018 r. do godz. 12.00

11.06.2018 r. do godz. 12.00