Podobny obraz

GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE

Ochraniew 63,  

98-220 Zduńska Wola

Tel: (43) 823-32-57

WAŻNE INFORMACJE!

DRODZY RODZICE

RADA RODZICÓW INFORMUJE

O MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA  WPŁAT NA RZECZ DZIECI

NA KONTO LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

NR KONTA; 37 9279 0007 0070 8430 2000 0010

DZIĘKUJEMY  ZA TERMINOWOŚĆ WPŁAT.

................................................................................................................................

SZANOWNI PAŃSTWO

OPŁATĘ ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA PROSIMY WPŁACAĆ

po otrzymaniu informacji o jej wysokości od intendenta przedszkola 

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto

Gminnego Przedszkola w Ochraniewie;

nr konta:   62124033051111001029115087

z dopiskiem ; GPO, imię i nazwisko dziecka,

opłata za żywienie; ........., opłata za czesne;........za miesiąc .........../rok...........

(Pierwsza wpłata do 15 października 2018r.)

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWOŚĆ WPŁAT


 

DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

Rodzice dla zapewnienia bezpiecznego pobytu wszystkich dzieci

w przedszkolu zobowiązani są przestrzegać zasady

przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych.

W przypadku chorób takich jak astma, alergie, rodzice zobowiązani

są powiadomić o nich wychowawcę grupy, a stosowane leki

podawać w miarę możliwości w domu.

Nauczyciele dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci,

mają prawo odmówić przyjęcia do grupy dziecka z wyraźnymi

oznakami infekcji lub zatrucia pokarmowego.

W przypadku nierozpoznania symptomów choroby podczas

przyjmowania dziecka do grupy, nauczyciel po zaobserwowaniu

u dziecka niepokojących objawów, np. podwyższonej temperatury,

osłabienia, zobowiązany jest do natychmiastowego

powiadomienia rodzica i przekazania mu opieki nad dzieckiem.

  PONADTO:

W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków

żadne zabiegi lekarskie. W przypadku zagrożenia zdrowia

lub życia dziecka należy w pierwszej kolejności wezwać

pogotowie ratunkowe, zastosować procedury wynikające

z zasadudzielania pierwszej pomocy, zawiadomić rodzica.

  

 

Procedury te stanowią zapis w STATUCIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE § 21, pkt. 4, 5 i 6.

 

 

 

wpis: D.K.