STATYSTYKI: Odwiedziło nas: 190013 osób | Do końca roku: 133 dni | Do wakacji: WAKACJE!!! dni
lefttop.jpggradientDol.jpgkalendarzTop.jpg
Niedziela, 2017-08-20
Imieniny:
Bernarda, Sabiny
gradientDol.jpgnewsletterTop.jpgrightmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

leftbottom.jpg
Logo BIP
middletop.jpg

REGULAMIN PRZEDSZKOLA, OPŁATY

Jesteś tu: Strona główna » REGULAMIN PRZEDSZKOLA, OPŁATY

 

REGULAMIN

 

 

 GMINNEGO PRZEDSZKOLA


W OCHRANIEWIE

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z :


Statut Gminnego Przedszkola w Ochraniewie określający zasady organizacji pracy przedszkola,


Uchwała Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2010 roku,


Zarzadzenie Nr 1/2013 dyrektora przedszkola w Ochraniewie z dnia

2 maja 2013 roku, w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


1. Przedszkole czynne jest:


od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

 

2. Organizację pobytu dzieci w przedszkolu określa uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i programowe zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU,


Dla zapewnienia dzieciom pozytywnej i miłej atmosfery zabawy

i poczucia bezpieczeństwa oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu,

prosimy wszystkich rodziców o przestrzeganie przyjętego

na zebraniu ogólnym 12 września 2013 roku

RAMOWEGO ROZKŁADU DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.


Za co bardzo dziękujemy

Nauczyciele Gminnego Przedszkola w Ochraniewie.
 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA

DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice,   prawni opiekunowie lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

2. Rodzice, prawni opiekunowie, osoby upoważnione do odbioru dziecka, zobowiązani są do poinformowania nauczyciela opiekującego się grupą o odbiorze dziecka przed wyjściem

z przedszkola lub placu zabaw.

 

3. Nauczyciel nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie będącej pod wpływem alkoholu, w takim przypadku powiadamia telefonicznie rodzica,opiekuna, osobę upoważnioną do odbioru dziecka, w dalszej kolejności dyrektora, policję. Postępowanie to dotyczy również sytuacji nie odbierania dziecka z przedszkola po godzinach pracy placówki.
ZASADY POBIERANIA I ZWROTU OPŁAT ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA

 

1. Zasady wnoszenia opłaty za wyżywienie reguluje umowa zawarta między rodzicami/prawnym opiekunem a reprezentującym Gminne Przedszkole w Ochraniewie, dyrektorem przedszkola.

 

Wynika z niej między innymi że:

 

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku opieki dydaktyczno-wychowawczej,

 

bezpłatnej 5-godzinnej realizacji podstawy programowej,

w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

2. Koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu zwane dalej "dzienną stawką żywieniową" ponoszą rodzice. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.


3. Odpłatność dzienna za wyżywienie-stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków

i może ulec podwyższeniu, obecnie wynosi 5 złotych.

 

4. Opłaty za posiłki w przedszkolu wynoszą: Śniadanie - 1,50 zł., obiad - 2,50 zł., podwieczorek - 1 zł.


5. Realizacja świadczeń ujętych w pkt. 3 odbywa się zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia ustalonym Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 7/12/13 z dnia 30 sierpnia 2012 r.


6. Odpłatność obliczana jest zgodnie z zobowiązaniem rodzica do odbierania dziecka z przedszkola, osobiście lub przez upoważnioną osobę, do zadeklarowanej w umowie godziny.

 

7. Rodzice zobowiązani są do: wniesienia z góry do dnia 15 każdego miesiąca, opłaty za korzystanie z wyżywienia i opłaty za zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z deklaracją w umowie. Zmiana wysokości opłat nie wymaga zmiany umowy.

 

8. Opłatę za przedszkole zgodnie z upoważnieniami dyrektora i Rady Rodziców pobiera intendent przedszkola, osoba zastępująca dyrektora. Płatność można regulować za pośrednictwem konta bankowego Urzędu Gminy Zduńska Wola lub u intendenta przedszkola.ZASADY ZWROTU OPŁATY ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA

 

 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie i czesne ulega zmniejszeniu w natępnym miesiącu, za każdy zgłoszony telefonicznie lub osobiście przez rodziców/prawnego opiekuna dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

2. Za pierwszy dzień nieobecności uważa się dzień następujący po zawiadomieniu telefonicznym lub osobistym intendenta przedszkola lub wychowawcy grupy o nieobecności dziecka.


3. Odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej - 5 zł.

za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, są realizowane

w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.4. Wniesione opłaty za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania

do przedszkola w danym miesiącu.


5. W przypadku rezygnacji z żywienia w trakcie trwania miesiąca, rozliczenie płatności nastąpi w ciągu 7 dni.


6. Przedszkole może odstąpić od umowy z przyczyn określonych

w statucie przedszkola.


7. W przypadku nie uiszczenia opłat za okres 1 miesiąca, placówka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i upoważniona jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nieuiszczonej należności powiększonej o odsetki, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności.


8. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu ustalane są przez dyrektora przedszkola z prowadzącymi zajęcia, na podstawie deklaracji uczestnictwa w nich dzieci oraz zawartych umów z osobami prowadzącymi zajęcia.


PRZESTRZEGANIE PRZYJĘTEGO REGULAMINU ZAPEWNI NAM POCZUCIE DOBREJ WSPÓŁPRACY I PRZYCZYNI SIĘ DO TWORZENIA POZYTYWNEJ ATMOSFERY WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA


ZA CO PAŃSTWU DZIĘKUJĘ


Dyrektor przedszkola

Mariola Suwald

 

 

middlebottom.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl