STATYSTYKI: Odwiedziło nas: 200597 osób | Do końca roku: 14 dni | Do wakacji: 187 dni
lefttop.jpggradientDol.jpgkalendarzTop.jpg
Niedziela, 2017-12-17
Imieniny:
Jolanty, Łukasza
gradientDol.jpgnewsletterTop.jpgrightmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

leftbottom.jpg
Logo BIP
middletop.jpg

REGULAMIN PRZEDSZKOLA, OPŁATY

Jesteś tu: Strona główna » REGULAMIN PRZEDSZKOLA, OPŁATY

 

REGULAMIN  

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE

Zgodnie z :                                   

Statut Gminnego Przedszkola w Ochraniewie,

Uchwały Rady Gminy Zduńska Wola,

Uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

1. Przedszkole czynne jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

2. Organizację pobytu dzieci w przedszkolu określa  uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i programowe zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego: 

       RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU,

Dla zapewnienia dzieciom pozytywnej i miłej atmosfery

zabawy i poczucia bezpieczeństwa oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu, prosimy wszystkich rodziców

o przestrzeganie przyjętego na pierwszym zebraniu ogólnym

w każdym roku szkolnym

 

RAMOWEGO ROZKŁADU DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

 

Za co bardzo dziękujemy 

 Nauczyciele Gminnego Przedszkola  w Ochraniewie

 

 

                  

REGULAMIN GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE


ZASADY  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice , prawni opiekunowie, osoby upoważnione do odbioru dziecka, zobowiązani są do poinformowania nauczyciela opiekującego się grupą o odbiorze dziecka przed wyjściem z przedszkola lub placu zabaw.
 3. Nauczyciel nie może powierzyć opieki nad dzieckiem osobie będącej pod wpływem alkoholu, w takim przypadku powiadamia telefonicznie rodzica ,opiekuna, osobę upoważnioną do odbioru dziecka, w dalszej kolejności dyrektora, policję. Postępowanie to dotyczy również sytuacji nie odbierania dziecka z przedszkola po godzinach pracy placówki.

 

ZASADY POBIERANIA I ZWROTU OPŁAT ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA

1. Zasady wnoszenia opłaty za wyżywienie reguluje umowa zawarta między rodzicami/prawnym opiekunem, a reprezentującym Gminne Przedszkole

w Ochraniewie dyrektorem przedszkola. Wynika z niej między innymi że: Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku opieki dydaktyczno-wychowawczej, bezpłatnej 5-godzinnej realizacji podstawy programowej,

w godzinach od 8.00 do 13.00, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

2. Koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu zwanej dalej „dzienną stawką żywieniową”, Ponoszą rodzice. Wysokość stawki żywieniowej, ustala dyrektor przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

3. Odpłatność dzienna za wyżywienie -stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowywania posiłków i może ulec podwyższeniu,

     obecnie wynosi 5 złotych.

4. Opłaty za posiłki w przedszkolu wynoszą:

Śniadanie--1 zł. 50 gr,          Obiad ----2 zł. 50 gr,         Podwieczorek--- 1 złoty.

5. Realizacja świadczeń ujętych w pkt. 3 odbywa się zgodnie z Ramowym  rozkładem dnia ustalonym Uchwałą Rady Pedagogicznej.

6. Odpłatność obliczana jest zgodnie z zobowiązaniem rodzica do odbierania dziecka z przedszkola, osobiście lub przez upoważnioną osobę, do zadeklarowanej

w umowie godziny.

7. Rodzice zobowiązani są do : wniesienia z góry do dnia 15 każdego miesiąca, opłaty za korzystanie z wyżywienia i opłaty za zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu

zgodnie z deklaracją w umowie. Zmiana wysokości opłat nie wymaga zmiany umowy.

8. Potwierdzenia opłat za żywienie i czesne przedszkole pobiera od rodziców  intendent przedszkola lub osoba zastępująca dyrektora.

          

W OCHRANIEWI ZAŁĄCZNIK DO STATUTU

 GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIEZKOLA E

REGULAMIN GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE

ZASADY ZWROTU OPŁATY ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie i czesne ulega zmniejszeniu w następnym miesiącu, za każdy zgłoszony telefonicznie lub osobiście przez rodziców/prawnego opiekuna dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
 2. Za pierwszy dzień nieobecności uważa się dzień następujący po zawiadomieniu telefonicznym lub osobistym intendenta przedszkola lub wychowawcy grupy o nieobecności dziecka.
 3. Odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej – 5 zł za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, są realizowane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
 4. Wniesione opłaty za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania do przedszkola w danym miesiącu. 
 5. W przypadku rezygnacji z żywienia w trakcie trwania miesiąca rozliczenie płatności nastąpi w ciągu 7 dni.
 6. Przedszkole może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w statucie przedszkola. 
 7. W przypadku nie uiszczenia opłat za okres 1 miesiąca, placówka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i upoważniona jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nieuiszczonej należności powiększonej o odsetki, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do uiszczenia należności. 
 8. Organizowane w przedszkolu na podstawie deklaracji uczestnictwa zajęcia dodatkowe są bezpłatne .

PRZESTRZEGANIE PRZYJĘTEGO REGULAMINU

ZAPEWNI NAM POCZUCIE DOBREJ WSPÓŁPRACY I PRZYCZYNI SIĘ DO

 TWORZENIA POZYTYWNEJ ATMOSFERY  WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA

ZA CO PAŃSTWU DZIĘKUJĘ.

Mariola Suwald

Dyrektor przedszkola


 

middlebottom.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl